Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2017-2018 н. р.

9 клас
Тести

(Виберіть одну правильну відповідь. Кожна відповідь оцінюється в 1 бал)
1. Якщо фірма збільшить затрати на ресурси на 10 %, а об’єм виробництва зросте при цьому на 15%, то в такому випадку:
А. спостерігається від’ємний ефект масштабу;
Б. спостерігається позитивний ефект масштабу;
В. діє закон зменшення продуктивності;
Г. крива АТС пересувається вверх;
Д. фірма отримує максимальний прибуток.

2. Позитивне рішення про будівництво мосту, який буде служити 200 років і приноситиме щорічний прибуток в розмірі 10%, буде прийняте при умові, що банківський відсоток складатиме:
А. не більше 2%;
Б. не більше 20%;
В. 10% або менше;
Г. 10 % або більше;
Д. недостатньо даних.

3. За перший рік рівень цін не змінився, номінальна ставка процента складала 6%. За другий рік темп інфляції склав 3%. Якщо реальна ставка процента в другому році залишиться на тому ж рівні, що і в першому році, то номінальна ставка банківського відсотка в другому році повинна:
А. вирости на 9%;
Б. вирости на 3%;
В. знизитися на 3%;
Г. вирости на 6%;
Д. залишитися на рівні 6%.

4. Неконкурентність і невиключеність це характеристики:
А. нормальних товарів;
Б. недоброякісних товарів;
В. дефіцитних товарів;
Г. факторів виробництва;
Д. суспільних благ.

5. Якщо держава встановить ціну на товар Х нижче рівноважної, то:
А. виникне дефіцит даного товару;
Б. утвориться надлишок товару;
В. встановиться рівновага на ринку даного товару;
Г. підвищиться якість товару;
Д. виробництво даного товару скоротиться.
6. Виберіть підприємство приватної форми власності:
А. міська лікарня;
Б. завод з виробництва космічної техніки;
В. середня загальноосвітня школа;
Г. національний банк України;
Д. піцерія «Мрія».

7. Виробник товару знизив ціну на 5%, внаслідок чого об’єм продажу виріс на 4%. Попит на цей товар є:
А. еластичним;
Б. нееластичним;
В. одинично еластичним;
Г. абсолютно еластичним;
Д. недостатньо даних.

8. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар Х ?
А. пропозиція товару Х зменшилася;
Б. ціна на товар Х виросла і споживачі купують менше товару;
В. смаки споживача визвали цікавість до товару Х;
Г. ціна на товар Х впала і споживачі купують його більше;
Д. удосконалилась технологія виробництва товару.

9. Прикладом природної монополії є:
А. міжнародний нафтовий картель ОПЕК;
Б. компанія ІВМ;
В. банк «А-банк»;
Г. міський метрополітен;
Д. супермаркет.

10. Ви хотіли купити красиві і дорогі зошити, але через брак коштів купили декілька дорогих і декілька дешевих зошитів. Ви зіткнулися з:
А. проблемою обмеженості ресурсів;
Б. проблемою обмеженості ресурсів і необхідністю компромісного вибору;
В. проблемою обмеженості ресурсів і необхідністю компромісного вибору і оцінкою альтернативної вартості;
Г. проблемою обмеженості ресурсів і оцінкою альтернативної вартості;
Д. всі відповіді вірні.

(Виберіть одну правильну відповідь. Кожна відповідь оцінюється в 2 бали)
11. Нехай в умовній країні існує набір суспільних благ на які створюють попит два суб’єкти. В таблиці наведені дані які показують зв’язок між рівнем цін і величиною попиту кожного суб’єкта (Qd1 і Q d2). Суспільство складається тільки з цих суб’єктів. Qs представляє собою величину пропозиції суспільних благ.
Ціна 7 6 5 4 3 2 1
Qd1 0 0 1 2 3 4 5
Qd2 0 1 2 3 4 5 6
Qs 6 5 4 3 2 1 0
Скільки грошових одиниць суспільство готове платити за 4-ту одиницю суспільного блага:
А. 7 г. о; Б. 5 г. о; В. 4 г. о; Г. 3 г. о; Д. 2 г. о.

12. Ставка банківського процента виросла з 8 до 10 %. Власник безстрокового цінного паперу, який приносить йому в рік дохід 100 гривень, буде мати:
А. втрати 40 гривень;
Б. втрати 50 гривень;
В. дохід від приросту капіталу 50 гривень;
Г. втрату 250 гривень;
Д. дохід від приросту капіталу 250 гривень.

13. Податок на дохід 20 000 г. о. дорівнює 4 000 г. о, якщо дохід збільшиться на 2 000 г. о., то податок зросте до 4 800 г. о. Гранична норма подоходного податку складе:
А. 20 %; Б. близько 21 %; В. від 21 % до 22 %; Г. 40 %;
Д. всі попередні відповіді не вірні.

14. Припустимо, що споживач має дохід 8 грн. Ціна товару А дорівнює 1 грн., а ціна товару Б – 0,5 грн. Яка з наступних комбінацій знаходиться на бюджетній лінії?
А. 8А і 1Б; Б. 7А і 1Б; В. 6А і 6Б; Г. 5А і 6Б; Д. 4А і 4Б.

15. В галузі функціонує 1000 фірм. У кожної фірми граничні витрати при виробництві 5 одиниць продукції в місяць складають 2 грн., 6 одиниць – 3 грн., 7 одиниць – 5 грн. Якщо ринкова ціна одиниці продукції дорівнює 3 грн., то галузевий випуск в місяць складе:
А. не більше 5000 одиниць; Б. 5000 одиниць; В. 6000 одиниць;
Г. 7000 одиниць; Д. більше 7000 одиниць.
Творче питання
Як ринок розв’язує основні проблеми організації національної економіки? Які його переваги та недоліки?
(10 балів)
Задачі
Задача 1.
Одиниця праці в країні А може виробити 10 одиниць блага Х або 8 одиниць блага У, в країні В одиниця праці виробляє відповідно 24 одиниці блага Х або 30 одиниць блага У. Припустимо, що в країні А є наявність 400 одиниць трудових ресурсів, а в країні В – 1000 одиниць. Визначте: 1) Альтернативні витрати блага в кожній країні. 2) Рівняння кривої виробничих можливостей для кожної країни. 3) Як виглядає крива виробничих ресурсів, якщо країни об єднають свої ресурси. 4) Обсяги виробництва Х і У в точці повної спеціалізації.
(15 балів)

Задача 2
Нехай за ціни 30 грн. домогосподарство споживає 50 кг м’яса. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною становить для цієї родини 0,6. Як зміняться видатки домогосподарства на придбання м’яса, якщо його ціна зросте до 36 грн. за кілограм? (15 балів)

Завдання ІІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки 2017-2018 н. р.

10 клас
Тести

(Виберіть одну правильну відповідь. Кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Поняттю досконала конкуренція відповідає:
А. значна кількість фірм які випускають стандартні товари;
Б. багато покупців, які купують товар за поточними цінами;
В. всі покупці і продавці мають повну інформацію про ринок;
Г. має місце вільний вхід і вихід на цей ринок;
Д. всі відповіді вірні.

2. Якщо АVC скорочується зі зростанням об’єму виробництва, то:
А. МС повинні скорочуватися:
Б. FС повинні скорочуватися;
В. ТС повинні скорочуватися;
Г. АТС повинні бути нижчі, ніж АVС;
Д. МС повинні бути нижчі, ніж АVС.

3. Цінова дискримінація – це:
А. продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям;
Б. різниця в оплаті праці за національними та статевим ознаками;
В. експлуатація працюючих шляхом встановлення високих цін на споживчі товари;
Г. підвищення цін на товари більш високої якості;
Д. всі відповіді не вірні.

4. На відміну від конкурентної фірми проста монополія прагне до:
А. виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вище;
Б. максимізувати прибуток;
В. встановлювати ціну, яка відповідає нееластичному відрізку кривої попиту;
Г. вибирати такий об’єм випуску, при якому МR=P;
Д. виробляти продукції більше, а ціну встановлювати ще вищу.

5. Монополіст, максимізуючи прибуток, буде знижувати ціну на свій продукт, якщо:
А. середні витрати падають;
Б. затрати на рекламу ростуть;
В. граничний дохід вище граничних витрат;
Г. граничний дохід дорівнює змінним витратам;
Д. всі попередні відповіді не вірні.
6. Першими економістом, хто намагався створити теорію олігополії був:
А. Едвард Чемберлін; Б. Огюстен Курно; В. Джоан Робінсон;
Г. Джон Гелбрейт; Д. Карл Маркс.

7. Надання субсидії виробникам:
А. дозволяє збільшити пропонування;
Б. переміщує криву пропонування праворуч на величину субсидії по вертикалі;
В. призводить до зниження рівноважної ціни;
Г. призводить до збільшення рівноважного обсягу;
Д. всі відповіді правильні.

8. Якщо попит на продукт абсолютно нееластичний, а крива пропозиції має додатний нахил, то введення податку в розмірі 1 г. о. на одиницю товару призведе до :
А. зростання ціни менше 1 г. о.;
Б. зростання ціни більше 1 г. о.;
В. зростання ціни на 1 г. о.;
Г. зниження ціни на 1 г .о.
Д. всі відповіді не вірні.

9. Ваш дохід, що витрачається на квас «Тарас» і «Моршинську» зріс, ці напої мають для вас однакову корисність. Що станеться з бюджетною лінією:
А. вона зміститься паралельно праворуч;
Б. вона зміститься паралельно ліворуч;
В. не змінить свого положення;
Г. збільшиться споживання квасу «Тарас»;
Д. зменшиться споживання «Моршинської».

10. Товар можна віднести до недоброякісних якщо:
А. еластичність попиту за доходом рівна – 0,5;
Б. цінова еластичність попиту дорівнює 1,3;
В. перехресна еластичність попиту дорівнює – 0,7;
Г. еластичність попиту за доходом дорівнює 1,3;
Д. перехресна еластичність попиту дорівнює 0,1.

(Виберіть одну правильну відповідь. Кожна відповідь оцінюється в 2 бали)

11. Функція загальних витрат виробництва: ТС=100 + 3 Q, де Q – кількість одиниць продукції виробленої за місяць; функція попиту на продукцію монополіста: Р = 200 – Q, де Р – ціна продукту. Якщо монополіст випускає 20 одиниць продукту, то його загальний дохід дорівнює:
А. 4000; Б. 3600; В. 400; Г. 180;
Д. всі попередні відповіді не вірні.

12. Нехай в умовній країні існує набір суспільних благ на які створюють попит два суб’єкти. В таблиці наведені дані які показують зв’язок між рівнем цін і величиною попиту кожного суб’єкта (Qd1 і Q d2). Суспільство складається тільки з цих суб’єктів. Qs представляє собою величину пропозиції суспільних благ.
Ціна 7 6 5 4 3 2 1
Qd1 0 0 1 2 3 4 5
Qd2 0 1 2 3 4 5 6
Qs 6 5 4 3 2 1 0
Скільки грошових одиниць суспільство готове платити за 3-тю одиницю суспільного блага:
А. 7; Б. 6; В. 5; Г. 4; Д. 3.

13. Зростання цін за два місяці склало 84 %. Визначте на скільки відсотків зросли ціни в середньому за місяць:
А. 26, 4%; Б. 35, 6%; В. 24 %; Г. 42 %; Д. 32 %.

14. Припустимо, що монополіст може продавати 10 одиниць товару за ціною 100 доларів за одиницю, але продаж 11 одиниць знижує ціну до 99, 5 долара. Граничний дохід при збільшені об’єму з 10 до 11 одиниць дорівнює:
А. 100 доларів; Б. 99,5 долара; В. 94,5 долара; Г. 94 долари;
Д. 1099,5 долара.

15. Єдиним змінним ресурсом є праця. Решта факторів – фіксовані. Середній продукт досягає максимальної величини, коли зайнято:
Кількість
робітників 0 1 2 3 4 5 6
Випуск
продукції 0 40 90 126 150 165 180

А. 6 робітників; Б. 5 робітників; В. 4 робітники;
Г. 3 робітники; Д. 2 робітники.

Творче питання
В наш час йде розшарування доходів населення. Які чинники призвели до посилення диференціації доходів домогосподарств в умовах ринкової трансформації економіки України.
(10 балів)

Задачі
Задача 1
Відомо, що на досконало конкурентному ринку діють 100 ідентичних фірм. Рівняння середніх витрат кожної з фірм має вигляд АТС = 0,1 Q +1 + 20 : Q. Галузевий попит на продукцію описується рівнянням Q = 7000 – 100 Р. Визначте рівняння галузевої пропозиції. Ринкову ціну продукції і рівноважний обсяг продажів в галузі. Оптимальний обсяг випуску і прибуток кожної фірми.
(15 балів)

Задача 2
Визвав Король Юного Економіста і жалується йому: «Казна порожня, потрібно поповнити. А податок на прибуток у мене і так 25%. Тому зародилася у мене думка. Мої мисливці на кабанів зовсім страх загубили. Очманіли від ринкової свободи. Уже не один рік продають їх за ціною 72 долари за кілограм. А собівартість всього 22 долари за кілограм, а якщо хтось запропонує 68 доларів або менше, то жоден з мисливців не продає. Накладу я на них акциз. Невеликий, так, 2 долари за кілограм. І казну поповню, і мисливців притисну. Підрахуй, на скільки я поповню казну. Питання є?»
Про що міг запитати Юний Економіст? Звичайно про попит. «А який попит на цих кабанів?» – запитав Юний Економіст.
«Це я можу точно сказати Q = – 4Р+304. Ну, які будуть пропозиції?» – промовив Король.
«А, що на рахунок пропозиції?» – запитав Юний Економіст.
«Тут я нічим допомогти не можу. Знаю, що вона пряма», – сказав Король і пішов.
На скільки Король поповнить казну, якщо введе акциз на продаж кабанів?
(15 балів)

11 клас
Тести

(Виберіть одну правильну відповідь. Кожна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Вкажіть, яке з наступних тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються?
А. фірма знаходиться в стані рівноваги, якщо її граничний дохід дорівнює граничним витратам;
Б. крива граничних витрат перетинає криву середніх витрат в точці, яка відповідає мінімальному значенню АТС;
В. крива попиту на продукт фірми має спадний характер;
Г. крива середніх і граничних витрат має U – подібну форму;
Д. крива попиту на продукт фірми – горизонтальна лінія.

2. Вкажіть, яке з наступних визначень найточніше відповідає поняттю «нормальний прибуток»?
А. прибуток, який отримує фірма при MC=MR;
Б. прибуток, який отримує звичайна фірма в галузі;
В. прибуток, який фірма отримує при нормальному веденні справ;
Г. мінімальний прибуток, необхідний для того, щоб фірма залишалася в галузі;
Д. прибуток, який забезпечує підприємцю комфортний рівень життя.

3. Будь яка точка, яка знаходиться на ізокванті або на ізокості, означає:
А. кількість виробленого продукту;
Б. об’єм продукту в грошовому еквіваленті;
В. комбінацію фізичних об’ємів ресурсів;
Г. суму витрат;
Д. суму змінних витрат.

4. Яке з наступних тверджень, яке характеризує зв’язок між ТР, АР, МР, є невірним:
А. АР зростає до тих пір доки збільшується МР;
Б. АР досягає максимального рівня до того, як ТР стає максимальним;
В. ТР досягає максимального рівня, коли МР = 0;
Г. МР=АР при максимальному рівні АР;
Д. ТР знижується коли МР<0.
5. Монополіст-виробник електронного обладнання випускає і продає такий об’єм продукції при якому МR=$180; MC=$100; ATC=$200. Щоб отримати максимум прибутку фірма повинна:
А. підвищити ціну і збільшити об’єм випуску;
Б. підвищити ціну і зменшити об’єм випуску;
В. підвищити ціну і зберегти попередній об’єм випуску;
Г. знизити ціну і збільшити об’єм випуску;
Д. знизити ціну і зменшити об’єм випуску.

6. Ламана крива попиту для олігополіста обов’язково вказує на:
А. розрив в кривій граничного доходу;
Б. розрив в кривій граничних витрат;
В. що ціна товару не повинна бути вище граничного доходу;
Г. що поведінка фірми не оптимальна;
Д. таємну змову з фірмами конкурентами для підтримання домовленої ціни.

7. Припустимо, що в виробництві продукту використовується праця (L) і капітал (К), МРl =2; МРk= 5; Рl =1; Рk =20; МR =3. Щоб отримати максимальний прибуток фірма повинна використовувати:
А. більше як праці, так і капіталу;
Б. менше як праці, так і капіталу;
В. більше праці, але менше капіталу;
Г. більше капіталу, але менше праці;
Д. незмінну кількість праці і капіталу.

8. Що означає ситуація споживчої рівноваги:
А. споживач витрачає однакову суму грошей на купівлю кожного виду блага;
Б. зростання закупок одного товару скорочується за рахунок придбання іншого;
В. максимізацію загальної корисності при наявному бюджетному обмеженні;
Г. кожний придбаний товар приносить однакову граничну корисність;
Д. зростає ціна на інший товар.

9. Прихильники протекціонізму стверджують, що мита, квоти та інші торговельні бар’єри необхідні для:
А. захисту молодих галузей від іноземної конкуренції;
Б. збільшення внутрішньої зайнятості;
В. запобігання демпінгу;
Г. забезпечення оборони країни;
Д. всі відповіді вірні.
10. В наш час більшість економістів вважають, що в короткостроковому періоді крива Філліпса залежить від:
А. рівня податків в країні;
Б. рівня очікуємої інфляції;
В. величини дефіциту бюджету;
Г. рівня процентної ставки;
Д. природного рівня безробіття.

(Виберіть одну правильну відповідь. Кожна відповідь оцінюється в 2 бали)

11. Функція загальних витрат виробництва: ТС=100 + 3Q, де Q – кількість одиниць продукції виробленої за місяць; функція попиту на продукцію монополіста: Р=200-Q, де Р – ціна продукту. Якщо монополіст випускає 19 одиниць продукту, то при збільшені об’єму випуску на одну одиницю прибуток:
А. зросте на 158; Б. зросте на 3; В. впаде на 3; Г. впаде на 158;
Д. всі попередні не вірні.

12. Нехай в умовній країні існує набір суспільних благ на які створюють попит два суб’єкти. В таблиці наведені дані які показують зв’язок між рівнем цін і величиною попиту кожного суб’єкта (Qd1 і Q d2). Суспільство складається тільки з цих суб’єктів. Qs представляє собою величину пропозиції суспільних благ.
Ціна 7 6 5 4 3 2 1
Qd1 0 0 1 2 3 4 5
Qd2 0 1 2 3 4 5 6
Qs 6 5 4 3 2 1 0
Скільки грошових одиниць суспільство готове платити за 5-ту одиницю суспільного блага:
А. 5; Б. 4; В. 3; Г. 2; Д. 1.

13. Якщо ви внесете 2 000 грн. на депозитний рахунок в банк пів 10 % річних, то через скільки років ваш вклад подвоїться за умов, що там використовується метод простих відсотків і ставка процента залишається незмінною:
А. 7 років; Б. 8 років; В. 9 років; Г. 10 років; Д. 11 років.

14. Якщо сукупні витрати виробництва 5-ти одиниць продукції становлять 1 000 грн., а постійні витрати – 200 грн., то середні змінні витрати фірми будуть дорівнювати:
А. 800 грн.; Б. 160 грн.; В. 200 грн.; Г. 100 грн.; Д. 40 грн.
15. Зростання цін за два місяці склало 84 %. Визначте на скільки відсотків зросли ціни в середньому за місяць:
А. 26, 4%; Б. 35, 6%; В. 24 %; Г. 42 %; Д. 32 %.

Творче питання
Прокоментуйте роль центральних банків в економіці країн та Україні. Які знаряддя монетарної політики вам відомі?
(10 балів)

Задачі

Задача 1
Фірма, що максимізує прибуток, є монополістом на внутрішньому ринку, де попит на продукцію заданий функцією Qd = 90 – 2,5 P. На зовнішньому ринку вона може продавати будь-яку кількість продукції за фіксованою світовою ціною. Функція загальних витрат фірми має вигляд ТC = Q2 + 10 Q +50. Визначте ціну зовнішнього ринку (Р), якщо відомо, що на внутрішньому ринку фірма продала ¾ виробленої продукції.
(15 балів)

Задача 2
На світовому ринку крива попиту на товар описується рівнянням Qd = 25 000 – 300 Р. Крива пропозиції цього ж товару задана рівнянням Qs = 500Р – 7000. На ринку деякої країни А, яка є частиною світового ринку, крива попиту має вигляд Qd = 1400 – 5Р, а крива пропозиції вітчизняних виробників задана рівнянням Qs =12Р – 300. В країні А відсутні будь-які зовнішньоторговельні бар’єри для фірм виробників.
Визначте, якими стануть рівноважна ціна і рівноважна кількість на світовому ринку, якщо в країні А буде встановлена фіксована ціна на наш товар і становитиме 80 доларів, а також імпортне мито в розмірі 50 доларів на кожну одиницю продукції, яке буде братися зі всіх без виключення.
(15 балів)