Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2016-2017 н. р.

9 клас

                                                        Тести
Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
1. Визначте, що з наведеного є суспільним благом?
А) молоко; Б) послуги залізниці; В) послуги стоматолога; Г) вуличне освітлення.

2. Укажіть ознаку, що характеризує ринкову економіку:
А) орієнтація виробництва на платоспроможний попит;
Б) централізоване директивне планування обсягів виробництва;
В) повний контроль уряду за встановленням цін на товари і послуги;
Г) тотальний дефіцит споживчих товарів і послуг.

3. Укажіть, що є завданням економічної науки:
А) досягнення економічного зростання національної економіки;
Б) виявлення причинно-наслідкових зв`язків між економічними явищами;
В) будівництво нових заводів та створення робочих місць;
Г) раціональний розподіл обмежених ресурсів в економіці.

4. Виберіть правильне закінчення твердження: «Ще не відкрите та не розроблене родовище газу в Україні є прикладом…»
А) фактору виробництва «Земля»; В) капітального ресурсу;
Б) природного ресурсу; Г) засобу праці.

5. Укажіть, який з наведених показників діяльності сільськогосподарського підприємства «Лани» оцінює ефективність його виробництва:
А) обсяг зернових зібраних в 2016 році досяг 1650 центнерів;
Б) чисельність працівників впродовж року дорівнювала 60 осіб;
В) з одного гектару цього року зібрано 50 центнерів пшениці;
Г) в 2016 році виручка підприємства становила 25 млн. грн.

6. Виберіть правильне закінчення твердження: «Якщо КВМ (крива виробничих можливостей) має вигляд прямої ліні, то це означає, що …»
А) альтернативна вартість одного з товарів є зростаючою;
Б) альтернативна вартість одного з товарів є незмінною, а іншого – спадною;
В) альтернативна вартість обох товарів є зростаючою;
Г) альтернативна вартість обох товарів є незмінною.

7. Виберіть правильну класифікацію потреби людини в чистому повітрі:
А) базова, нематеріальна, колективна;
Б) базова, матеріальна, індивідуальна;
В) породжена розвитком цивілізації, індивідуальна, раціональна;
Г) першочергова, фізіологічна, нематеріальна.

8. Укажіть, що не ілюструє крива байдужості споживача:
А) можливість споживача щодо придбання двох товарів;
Б) смаки споживача та його переваги щодо двох товарів;
В) обмеженість бюджету, виділеного на придбання двох товарів;
Г) комбінації двох товарів доступних за даного бюджету і цін.

9. Визначте, що з наведеного є ознакою чистої монополії:
А) відсутні будь-які бар`єри для входження на ринок нових фірм;
Б) на ринку функціонують декілька фірм, що випускають неоднорідну продукцію;
В) на ринку представлений лише один унікальний продукт, захищений патентом;
Г) на ринку активно використовується нецінова конкуренція – реклама, товарні знаки.

10. Визначте, як позначиться зростання доходів населення України на ринку картоплі та ринку мʼяса за інших рівних умов:
А) обсяг продажу картоплі зросте, обсяг продажу м`яса – зменшиться;
Б) обсяг продажу картоплі і м`яса – зменшиться;
В) обсяг продажу картоплі зменшиться, обсяг продажу м`яса – зросте;
Г) обсяг продажу картоплі зросте, м`яса – не зміниться.

11. Укажіть, в якому випадку гроші в сумі 100 гривень виконують функцію міри вартості:
А) напис «100 грн.» на ціннику, приклеєному до товару в магазині;
Б) напис «100 гривень» на купюрі з зображенням Тараса Шевченко;
В) сто гривень, сплачених вами в рахунок погашення кредиту;
Г) сто гривень, що зберігаються в вашій копилці.

12. Укажіть, хто з наведених суб`єктів не формує попит на ринку праці:
А) державні установи; В) заклади освіти;
Б) населення працездатного віку; Г) приватні підприємства.

13. Визначте, хто з наведених осіб отримує дохід у вигляді дивідендів:
А) підприємець – одноосібний власник магазину «Рустас»;
Б) фізична особа, що надає в оренду квартиру, яку отримала у спадщину;
В) власник патенту на винахід, який використовується при виробництві товару;
Г) співвласник частки майна акціонерного товариства.

14. Визначте, як зміниться положення кривої попиту на планшети, якщо ціна планшетів зменшиться:
А) зсунеться праворуч; В) не зміниться;
Б) зсунеться ліворуч; Г) зміниться кут нахилу.

15. Укажіть, які зміни на ринку новозбудованого житла виникнуть внаслідок дорожчання будівельних матеріалів:
А) обсяги продаж зростуть, ціна 1 м2 зменшиться; В) обсяги продаж і ціна1 м2 зростуть;
Б) обсяги продаж знизяться, ціна 1 м2 зросте; Г) обсяги продаж і ціна 1 м2 зменшаться.

Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 2 бали)

16. Визначте як змінилася продуктивність праці на фабриці, якщо при однаковому щорічному обсязі виробництва 3000 рюкзаків, трудомісткість в перший рік зменшилася на 4,75%, в другий рік зменшилася на 16%:
А) зросте на 20,75%; Б) знизиться на 20,75%; В) зросте на 20%; Г) зросте на 25%.

17. Визначте, яка комбінація двох товарів Х та У знаходиться на бюджетній лінії, якщо споживач витрачає на ці два товари 200 гривень, а ціни товарів РХ = 5 грн, РУ = 10 грн:
А) 5У+10Х; Б) 20У + 40Х; В) 15У + 10Х; Г) 10У +15Х.

18. Визначте альтернативну вартість збільшення виробництва споживчих благ з 200 до 500 одиниць, якщо крива виробничих можливостей країни описується лінійним рівнянням: У =
1000 – 2Х, де Х – інвестиційні блага, У – споживчі блага:
А) 300 од. товару Х; Б) 150 од. товару Х; В) 2 од. товару Х; Г) 1 од. товару Х.

19. Укажіть наслідки встановлення державою фіксованої ціни на товари в розмірі 20грн/од на ринку, де попит і пропозиція описуються функціями: QD = 100 – P; QS = 4P -50:
А) обсяг продаж – 30, дефіцит 50; В) обсяг продаж 80, надлишок 30;
Б) обсяг продаж – 70, дефіцит – 30; Г) обсяг продаж – 50, надлишок – 50.

20. Визначте, яку суму забере клієнт банку після закінчення дії депозитної угоди, якщо він поклав 10 000 гривень на півроку під 24% річних із щомісячним нарахуванням та щомісячною виплатою відсотків:
А) 11261,62 грн; Б) 11200,00 грн; В) 10200 грн; Г) 10000 грн.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1.
Поясніть, чому привілейовані акції є більш надійними ніж прості.
(10 балів)
Завдання 2.
Що таке кредит? Проаналізуйте значення кредиту для сільського господарства. Охарактеризуйте позитивні і негативні наслідки кредитування.
(15 балів)
ЗАДАЧІ
Задача 1. (Максимальна кількість -5 балів)
Підприємець виготовляє кошики. Впродовж місяця він продав 60 кошиків за ціною 200 гривень за штуку. Його витрати на сировину за цей період склали 5000 гривень. Крім того він сплатив 1200 гривень податків та обов`язкових платежів державі. Визначте, яким був чистий прибуток підприємця за місяць?

Задача 2. (Максимальна кількість балів -10)
Попит населення певної країни на сіль постійний і становить 500 пудів. Чумаки погоджуються привезти 1200 пудів, якщо ціна становитиме 12 тугриків за пуд. Якщо ціна впаде до 9 тугриків за пуд солі, чумаки привезуть на продаж лише 150 пудів солі.
Визначте:
1) Скільки солі повинні привезти та продати чумаки, щоб ринок солі для даної території знаходився в стані рівноваги?
2) Функцію пропозиції солі, за умов, що вона лінійна.
3) Чому дорівнює рівноважна ціна 1 пуду солі? Знайдіть відповідь аналітично і графічно.

Задача 3. (Максимальна кількість балів -15)
Абітурієнт здав вступні іспити і став студентом. Базова річна оплата навчання у вузі становить 2000 грн. і щороку (в порівнянні з попереднім роком) зростає із урахуванням інфляції на 10%. Термін навчання 5 років. Інститут пропонує відразу сплатити 10000 грн. за весь термін навчання. Чи вигідно це для студента, якщо в нього є 12000 грн., які він тримає на банківському депозиті, а банківський процент становить 12% (нараховується складний відсоток)? Проведіть відповідні розрахунки і порівняйте суму депозиту після п’яти років по обох варіантах оплати навчання.

10 клас

Тести

Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
1. Виберіть правильне визначення поняття «економічний закон»:
А) закони держави, що регулюють діяльність економічних субʼєктів;
Б) рішення уряду щодо впливу на економічні процеси в країні;
В) суттєві, повторювані зв`язки між економічними явищами;
Г) групування економічних явищ за певними ознаками.

2. Укажіть варіант відповіді, в якій наведено лише засоби праці:
А) газова плита, борошно, дріжджі, хлібобулочні вироби;
Б) токарний верстат, гайковий ключ, дриль, плоскогубці;
В) металевий дріт, шурупи, деревина, рубанок;
Г) тканина, швейна машинка, ножиці, нитки.

3. Укажіть назву показника ефективності використання у виробництві капітальних ресурсів:
А) трудомісткість; Б) матеріаломісткість; В) рентабельність; Г) фондовіддача.

4. Визначте, які чинники визначають кут нахилу бюджетної лінії:
А) співвідношення граничних корисностей двох благ;
Б) смаки та переваги споживача стосовно кожного блага;
В) співвідношення цін двох товарів за сталого бюджету;
Г) зміна доходу споживача за сталих цін двох товарів.

5. Виберіть правильне закінчення твердження: «Якщо для споживача два товари є абсолютними замінниками, то його крива байдужості матиме вигляд…»
А) прямої спадної лінії; В) кривої спадної лінії;
Б) прямої висхідної лінії; Г) прямої ламаної лінії.

6. Укажіть умову, за якою спостерігається дія закону спадної продуктивності факторів виробництва:
А) тільки в короткостроковому періоді;
Б) тільки в довгостроковому періоді;
В) і короткостроковому і в довгостроковому періодах;
Г) тільки в командних економіках.

7. Виберіть правильне закінчення твердження: «Якщо комбінація обсягів виробництва споживчих та інвестиційних благ знаходиться поза кривою виробничих можливостей, то досягти такого обсягу виробництва можливо лише…»:
А) за умов повного використання наявних ресурсів;
Б) за умови зменшення обсягів виробництва одного з товарів;
В) за умови попереднього збільшення виробництва інвестиційних благ;
Г) за умови збільшення ресурсів та впровадження нових технологій.

8. Укажіть, як у схемі ринкового кругообігу, відображається виплата приватним підприємцем орендної плати в розмірі 10 000 грн. за використання земельної ділянки:
А) рухом грошових коштів від ринку товарів до підприємств;
Б) рухом грошових коштів від підприємств до ринку ресурсів;
В) рухом грошових коштів від домогосподарств до ринку товарів;
Г) рухом грошових коштів від ринку ресурсів до домогосподарств.

9. Укажіть, який обсяг продаж однієї компанії свідчить про монополізацію ринку даного товару в Україні:
А) 100%; Б) 70%; В) 50%; Г) 35%.

10. Визначте, що означає поняття «цінова дискримінація»:
А) продаж одного і того ж товару різним споживачам за однаковими цінами;
Б) продаж різних товарів одним і тим же споживачам за різними цінами;
В) продаж одного і того ж товару різним споживачам за різними цінами;
Г) продаж одного і того ж товару в різний час за різними цінами (сезонні знижки).

11. Визначте, яка з наведених подій викличе зсув кривої попиту на українські яблука ліворуч:
А) незначний урожай яблук цього року; В) зростання ціни українських яблук;
Б) зниження ціни польських яблук в Україні; Г) збільшення пропозиції українських яблук.

12. Укажіть, за якою ціною виробники товару відмовляться постачати його на ринок, якщо ринкова функція пропозиції описується рівнянням Qs = – 50 + 4P:
А) 500 грн; Б) 40 грн; В) 12,5 грн; Г) 0,08 грн.

13. Виберіть правильне закінчення твердження: «Якщо коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює – 0,5, то продавцям для збільшення виручки слід…»
А) знижувати ціну; В) не міняти ціну;
Б) збільшувати ціну; Г) правильне А і В.

14. Визначте, як розподілятиметься податковий тягар між продавцями та покупцями товару, якщо попит на товар мало еластичний, пропозиція високо еластична, а держава вводить потоварний акциз в розмірі 5 грн за одиницю:
А) більшу частину податку сплачуватимуть покупці;
Б) більшу частину податку сплачуватимуть продавці;
В) податковий тягар розподілятиметься порівну;
Г) весь податок сплачуватимуть продавці.

15. Укажіть, яку функцію виконують 100 купюр по 200 гривень сплачені клієнтом банку в рахунок погашення кредиту:
А) міра вартості; Б) засіб обігу: В)засіб нагромадження; Г) засіб платежу.

Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 2 бали)

16. Визначте граничну корисність останньої одиниці товару А, якщо раціональний споживач купує на 40 гривень тільки два товари: А – за ціною 10 грн, та Б – за ціною 8 гривень, а гранична корисність останньої придбаної одиниці товару Б дорівнює 80 ютілів:
А) 100 ютілів; Б) 80 ютілів; В) 20 ютілів; Г) 10 ютілів.

17. Укажіть класифікацію товару Х, якщо при зростанні доходів споживачів на 20%, обсяг продаж товару скоротився з 2000 до 1600 тонн:
А) нормальний товар; В) товар першочергової необхідності;
Б) товар нижчої якості; Г) предмет розкоші.

18. За якої ціни, встановленої державою, надлишок товару на ринку дорівнюватиме 20 одиниць, якщо попит і пропозиція на ринку даного товару задані такими функціями:
Qd = 28 – 4 Р; Qs= –8 + 12Р.
а) 1 грош. од.; б) 1,25 грош. од.; в) 2 грош. од.; г) 3,5 грош.од.

19. Альтернативна вартість виробництва однієї парти майстром-столяром становить 4 стільці. Максимальна кількість парт, яку майстер може виробити за 8 год., дорівнює 2 шт. Учень на виробництво однієї парти витрачає 8 год., а на виробництво одного стільця – 4 год. Визначте, яку комбінацію продукції майстер та учень зможуть виготовити за найефективнішого використання ресурсів впродовж 24 годин:
а) 9 парт і 30 стільців; б) 9 парт і 6 стільців; в) 3 парти і 24 стільці; г) 6 парт і 6 стільців.

20. За даними таблиці визначте продуктивність праці та рентабельність:
Обсяг виробленої та реалізованої продукції, тонн Загальний дохід,
тис. грн Загальні витрати,
тис. грн Кількість працівників
1600 400 345 50
а) продуктивність праці – 32 т/особа, а рентабельність – 16%;
б) продуктивність праці – 20 т/ особа, а рентабельність – 14%;
в) продуктивність праці – 8000 грн/особа, а рентабельність – 86%;
г) продуктивність праці – 6900 грн/особа, а рентабельність – 25%.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1.
Як ви пам`ятаєте, у романі Д. Дефо «Робінзон Крузо» Робінзон дістав із корабля, що затонув, золоті монети. Проілюструйте графічно, як ви уявляєте ринок золотих монет на цьому безлюдному острові.
(10 балів)
Завдання 2.
В Україні в 2017 році змінилася мінімальна заробітна плата. Яку роль відіграє встановлення офіційного рівня мінімальної заробітної плати для розвитку економіки країни?
(15 балів)

ЗАДАЧІ

Задача 1. (Максимальна кількість балів -5)
Графічне зображення вибору споживача наведено на рис. Рівновага споживача досягається в точці Е.
а) знайдіть величину місячного доходу споживача, якщо відомо, що ціна товару Х становить 20 гр. од.
б) якою у такому випадку має бути ціна на товар Y?
в) запишіть рівняння зображеної бюджетної лінії.
г) визначте граничну норму заміни товару Х товаром Y у точці Е.

Задача 2. (Максимальна кількість балів -10)
Є три функції попиту і пропозиції:
А) Qd = 12 – P, Qs = – 2 + P
В) Qd = 12 – 2P, Qs = – 3 + P
С) Qd = 12 – P, Qs = – 24 + 6P
Держава вводить субсидію виробникам в розмірі 3 гривні за кожну одиницю товару. Визначте розмір субсидії, яку отримає споживач і виробник в кожному випадку. В якому випадку велику частину субсидії отримають споживачі? Проілюструйте графічно.

Задача 3. (Максимальна кількість балів -15)
Побудуйте криву виробничих можливостей заводу, який складається з 2-х цехів. Якщо І цех може максимально виробити 120 т мінеральних добрив або 60 т гербіцидів. А в другому цеху альтернативна вартість 1 т гербіцидів складає 3 т міндобрив при максимальному виробництві 30 т гербіцидів. Розрахуйте скільки тон гербіцидів може виготовити завод одночасно з виробництвом 180 т мінеральних добрив. Якщо на заводі виробляють 50 т гербіцидів і 45 т мінеральних добрив, що необхідно зробити, щоб виробництво стало ефективним?

11 клас

                                                       Тести
Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
1. Укажіть, представники якої економічної школи заперечують універсальну здатність цін регулювати економіку і тому наголошують на нездатності економіки власними силами долати порушення рівноваги:
А) классики; Б) кейнсіанці; В) марксисти; Г) маржиналісти.

2. Виберіть правильне закінчення твердження: «Лінія, яка поєднує всі комбінації «Праці» і «Капіталу», що дозволяють випускати однаковий обсяг продукції, називається…»
А) ізоквантою; Б) ізокостою; ) бюджетною лінією; Г) кривою байдужості.

3. Визначте зміну рівноважного обсягу та рівноважної ціни бензину навесні, якщо відомо, що навесні подорожчала нафта та починаються сільськогосподарські роботи:
А) ринкова ціна бензину зменшиться, обсяг продажу також зменшиться;
Б) ринкова ціна бензину зросте, обсяг його продажу обов`язково збільшиться;
В) ринкова ціна бензину зменшиться, обсяг його продажу зросте;
Г) ціна зросте, обсяг продажу може зрости, зменшитися або не змінитися.

4. Визначте, за яких умов виробник припинить наймати додаткових працівників в короткостроковому періоді:
А) MC=MR; Б) ТС = ТR; В) MC=MPL; Г) MR=MPL.

5. Укажіть причину, яка викличе зсув кривої сукупного попиту (AD) ліворуч:
А) підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн/місяць;
Б) зростання ставки банківського відсотку за кредитами;
В) підвищення рівня суспільної продуктивності праці;
Г) зменшення рівня оподаткування населення та підприємств.

6. Укажіть формулу обчислення середніх постійних витрат:
А) АТС + AVC; Б) ATC – AVC; В) VC / Q; Г) FC x Q.

7. Укажіть правильне закінчення твердження: «Графічне зображення взаємозв`язку рівня безробіття та інфляції в економіці називається..»
А) крива Філіпса; Б) крива Фішера; В) крива Лоренца; Г) крива Лаффера.

8. Визначте ефект масштабу виробництва, якщо виробнича функція підприємства задається рівнянням: Q = 0,8K0,5L0,4:
а) постійний ефект масштабу виробництва;
б) зростаючий ефект масштабу виробництва;
в) спадний ефект масштабу виробництва;
г) наявної інформації недостатньо для відповіді.

9. Укажіть, на яку величину чистий внутрішній продукт менший за показник валового внутрішнього продукту:
А) на величину амортизаційних відрахувань;
Б) на величину податкових відрахувань;
В) на величину чистих факторних доходів;
Г) на величину чистого експорту.

10. Укажіть, яке з наведених явищ не притаманне фазі депресії середнього промислового циклу:
А) високий рівень безробіття та низькі ціни;
Б) поступове зростання цін і рівня зайнятості;
В) низький обсяг виробництва та дорогий кредит;
Г) низький рівень зайнятості і низький рівень цін.

11. Укажіть помилковий приклад фрикційного безробіття:
А) бібліотекар, яка звільнилася за власним бажанням;
Б) учитель, що звільнився у зв`язку з переїздом;
В) випускник технікуму, що шукає перше робоче місце;
Г) склодув, звільнений внаслідок впровадження нової технології,

12. Укажіть, як називається захід держави щодо підвищення доходів населення пропорційно до збільшення цін під час високої інфляції:
А) девальвація; Б) денофікація; В) індексація; Г) інкасація.

13. Виберіть з наведеного приклад негативного зовнішнього ефекту:
А) надмірний шум від подрібнювача граніту, що відчувають мешканці сіл неподалік кар’єру;
Б) алергічні реакції шкіри у користувачів нових хімічних засобів для миття посуду;
В) озеленення вулиць міста за рахунок коштів місцевих підприємств та установ;
Г) підвищення тарифів та норм споживання комунальних послуг для населення.

14. Укажіть, якою є ставка оподаткування, якщо дохід в 4000 грн оподатковується за ставкою 17%, а дохід 40000 грн за ставкою 15%:
А) пропорційна; Б) регресивна; В) прогресивна; Г) нульова.

15. Укажіть функції, які не притаманні комерційним банкам:
А) надання кредитів підприємствам та населенню;
Б) купівля-продаж цінних паперів;
В) регулювання грошової маси в обігу;
Г) формування резервів від залучених на депозити коштів.

Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 2 бали)

16. Визначте, як змінився обсяг попиту і чому дорівнює коефіцієнт еластичності попиту за ціною, якщо збільшення ціни товару на 20% зумовило зменшення виручки від реалізації товару на 10%.
А) обсяг попиту зменшився на 10%, а ED = -1,25;
Б) обсяг попиту зменшився на 25%, а ED = -1,25;
В) обсяг попиту збільшився на 20%, а ED = -2,5;
Г) обсяг попиту збільшився на 10%, а ED = -0,5.

17. Визначте оптимальний обсяг виробництва фірми на досконало конкурентному ринку, якщо залежність її загальних витрат від обсягу виробництва задано функцією: TС = Q2 – 24Q +4000, а ціна на ринку дорівнює 50 грош. од. :
а) 37 од.; б) 75 од.; в) 13 од.; г) 150 од.

18. Визначте, на скільки банківська система здатна збільшити грошову пропозицію, якщо при нормі обовʼязкових резервів рівній 5%, обсяг депозитів зріс на 250 млн. грн.:
А) на 50 млн. грн.; Б) на 500 млн. грн.; В) на 1000 млн. грн.; Г) на 5000 млн. грн.
19. Визначте обсяг податкових надходжень до бюджету, якщо попит і пропозиція описуються функціями Qd = 100 – 2 Р; Qs= 8Р + 20, а уряд ввів податок на продаж за ставкою 2 грн від ціни:
А) 84; Б) 80,8; В) 161, 6; Г) 200,8.
20. Визначте, чому дорівнює бюджет споживача, якщо ціна товару Х дорівнює 10 гривень за одиницю, а рівняння бюджетної лінії має вигляд У = 50 -0,25Х, де У та Х – кількість двох товарів в одиницях:
А) 2000 грн; Б) 200 грн; В) 120 грн; Г0 20 грн.
ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1.
Міжнародна торгівля відіграє важливу роль в економіці країн. Якими показниками, на вашу думку, оцінюється активність країни на світовому ринку?
(15 балів)
Завдання 2.
Будь-яке суспільство прагне створити якнайкращі умови для життєдіяльності людей і досягти соціальної справедливості. На якому графіку ви б показали ступінь розподілу доходів в різних країнах:
А) високо розвинутих;
Б) тих, що розвиваються;
В) в Україні.
(10 балів)

ЗАДАЧІ
Задача 1. (Максимальна кількість балів -5)
Ви вклали 2000 грн. у комерційний банк при ставці відсотка 5% на один рік. Індекс цін за цей рік становив 104%. Як і на скільки змінилася реальна вартість ваших заощаджень через рік?

Задача 2. (Максимальна кількість балів -10)
Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Витрати фірми представлені рівнянням ТС=Q3 – 4Q2 +8Q. Ринковий попит на продукцію галузі представлений рівнянням Qd =2000 – 100P. Визначте рівноважну ціну і випуск продукції в галузі, а також кількість фірм, які будуть працювати в галузі.

Задача 3. (Максимальна кількість балів -15)
Потенційний ВВП дорівнює 8000 г.о. При загальному рівні безробіття 8% обсяг фактичного ВВП склав 7280 г.о. При збільшенні загального рівня безробіття до 10% фактичний обсяг ВВП впав до 6800 г.о. Визначте значення коефіцієнта Оукена і природний рівень безробіття.